Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

provozu a užívání businessanimals.cz – Sociální síti pro obchodníky a obchodní manažery provozované společností s ručením omezeným Synergy FG s.r.o., IČO: 05299276 , se sídlem Václavské Náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 261445

1. Předmět

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako VOP) upravují podmínky užívání internetových stránek www.synergy-fg.cz. s třetími osobami. Stránky jsou určeny třetím osobám bez jakéhokoli omezení. Provozovatelem systému synergy-fg.cz je společnost s ručením omezeným Synergy FG s.r.o., IČO: 05299276 , se sídlem Václavské Náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 261445

Smluvní vztah uživatele s provozovatelem portálu vzniká automaticky registrací uživatele na platformě Synergy FG a souhlasem s těmito obchodními podmínkami. Na základě registračních údajů bude vytvořen profil uživatele. Profil může být využit k prezentaci uživatele.

Veškerý obsah serveru a informace na tomto serveru mají pouze informativní charakter, ne zavazující či doporučující. Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné, ale neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek bude průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www. synergy-fg.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek.

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn. Stránky Provozovatele používají tzv. cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli usnadní používání. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, je možné, že nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

2. Obecná ujednání, práva a povinnosti uživatelů

Přístup a používání stránek Provozovatele je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí informací, služeb či zboží na svých stránkách. Pouze o nich informuje a prezentuje. Uživatele zároveň užívá stránky Provozovatele na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k Uživatelům i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na stránkách Provozovatele. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na www.synergy-fg.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka i Uživatele na stránky nebo k jejich části.

Provozovatel si ponechává právo odstranit jakýkoliv obsah zveřejněný na jeho stránkách i celý profil Uživatele ze systému, jestliže by jeho obsah mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele nebo jím provozovaných www stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat část informací nebo i celý uživatelský profil v případě umístění jakékoliv informace týkající se pracovní nabídky či jakékoliv jiné spolupráce výjma určené zpoplatněné kategorie ,,práce,, v pravém horním menu.

Uživatelé smějí poskytované služby využívat jen k zákonným účelům. Každý Uživatel je zodpovědný za údaje, které vkládá na server a přebírá za ni plnou odpovědnost. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Provozovatel dále zakazuje jakýmkoliv způsobem prezentovat následující služby nebo zboží:

 • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
 • kopírování disket, CD, DVD;
 • padělků, kopií, napodobenin;
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • erotických inzerátů, erotických pomůcek
 • zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních
 • alkohol (s výjimkou vína), omamné či psychotropní látky
 • zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují
 • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví
 • jakékoliv a chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich
 • lidské orgány
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.
 • zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno,
 • zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zboží u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, doplňky, kosmetika)
 • zboží u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci upozornit
 • zboží, na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE). Značka CE
 • dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších.
 • zboží obsahující erotické pomůcky a podobné zboží obsahující dětskou pornografii, či jinak pohoršující pornografické materiály,
 • zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování práva duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
 • zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat v otázkách posouzení takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami. V případě zájmu prezentace shora uvedeného zboží je Uživatel povinen požádat Provozovatele o udělení výjimky.

Uživatel je povinen respektovat podmínky a omezení uvedené ve VOP a jejich součástí a to kdykoliv, kdy nabídne, poptá, propaguje nebo jinak distribuuje zboží a služby, nebo komunikuje prostřednictvím systému businessanimals. Dále je povinen nahlásit takové porušení těchto podmínek a omezení Administrátorovi systému Synergy FG.

Provozovatel je oprávněn smazat profil Uživatele, který po dobu minimálně jednoho roku neprovedl úspěšný login do systému Provozovatele.

Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi Uživateli, je výlučně komunikační platformou a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu nabízeného na portálu Synergy FG , ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen, ani za komunikaci vedenou mezi jednotlivými Uživateli a není organizátorem akcí, které jsou uspořádány Uživateli a jejich konání je zveřejněno na serveru Synergy FG. Odpovědnost za poskytnutí vzájemných plnění je plně na Uživatelích. Případné reklamace prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u Uživatele (smluvního partnera).

3. Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte.

Kdo je správce?

Jsme společnost Synergy FG s.r.o., IČO: 05299276 , se sídlem Václavské Náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 261445, která provozuje webové stránky synergy-fg.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 733 732 624 nebo na e-mail: info@synergy-fg.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebookuprostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrz FB messenger

Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráviček s tématikou  úspěšného online podnikání. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo „stop“ a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografie a video záznamy I. (semináře, meetupy, školení)

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • Wedos.com
 – hosting webu

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

 • Leadpages.net
 – hosting registračních stránek

Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA

 • Webinarjam.com
 – hosting registračních stránek na webinář a pořádání webinářů

Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA • SmartSelling
 – statistiky návštěvnosti webu

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznická podpora

 • SmartEmailing
 – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 • ManyChat
 – komunikace přes FB messenger

ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States. • Facebook pixel


Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 • Zapier
 – přenos dat

Zapier, 243 Buena Vista Avenue, Suite 508, Sunnyvale, CA 94086 United States

Fakturace a účetnictví

 • FAPI – automatické faktury


SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 • MARFIN Consulting a.s – účetnictví

Jungmannova 36/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@synergy-fg.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístupnás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

4. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Velkou snahou Provozovatele je nabídnout zákazníkům optimální nákupní a reklamační podmínky, které jsou vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z uvedených bodů podmínky těchto VOP v rozporu se zákonnou úpravou chránící koncového spotřebitele, poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

Individuální smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je nadřazena Obchodním podmínkám.

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový portál www. synergy-fg.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, zákonem o korporacích (č. 90/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Rádi byste si s námi popovídali?

Rádi byste s námi cokoli probrali? Níže nám zanechte vaše telefonní číslo a brzy se vám ozveme!